รพ.สต.บก ส่ง Pap ไฟล์ P ป้ายวันที่ 24 มิถุนายน 2563 จำนวน 29 ราย