ขอให้ทีมผู้ประเมินIQ ของแต่ละโซน  ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียนและใบรูป9 โดยใช้โซนละ 1 ชุด
ตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่แบ่งตามสัดส่วน แต่ละโซน
โซน 1  =  35 ราย
โซน 2  = 55 ราย
โซน 3  = 50  ราย
โซน 4  = 55  ราย
***แต่ละโซนส่งเอกสารแบบลงทะเบียน จำนวน   1 ชุด
                    เอกสารใบรูป9            จำนวน   1 ชุด
                    สำเนาบัตรประาชนผู้ทำอาหารกลางวัน/อาหารว่าง  จำนวน   1  ชุด *****