คำบงส่งสรุปรายงานการส่งตรวจคุณภาพเกลือบริโภคในครัวเรือน